Allmänna villkor

Följande villkor gäller för Bowtag.se

 1. Spelare och hyrestagare skall utöver angivna villkor följa de instruktioner som lämnas av Spelledaren.
 2. Pilar får inte avfyras före instruktioner och genomgång av Spelledaren har genomförts.
 3. Pilar får inte avfyras eller riktas mot person som inte bär skyddsmask.
 4. Skyddsmask skall vid all vistelse på eller i närheten av spelplanen bäras på Spelledarens anvisade sätt.
 5. Skyddsmask får endast avtagas inom särskilt anvisat s.k. safezone. Om någon vistas inom eller i närheten av spelplats utan skyddsmask skall spelet omedelbart avbrytas. Skulle spelaren bryta mot denna regel kan spelaren avvisas med kvarstående betalningsansvar.
 6. Växtligheten på spelplatsen eller dess närhet får ej huggas ner, brytas av eller på annat sätt förstöras. Spelare som gör åverkan på växtligheten är skyldig att ersätta för den skada den förorsakat.
 7. Djuren som eventuellt vistas på spelplatsen eller dess närhet får absolut ej beskjutas och ska behandlas med respekt.
 8. Spelare är skyldiga att visa hänsyn mot annan spelare.
 9. All form av kroppskontakt är förbjuden i alla spel.
 10. Endast banans utrustning är tillåten att användas.
 11. Hyrtagaren är skyldig att väl vårda och använda hyrt utrustning endast i för avsett ändamål. Hyrestagaren är skyldig att ersätta den skada på utrustning som han förorsakat genom uppsåt, slarv eller oaktsamhet eller icke ändamålsenlighet användning.
 12. Om ovanstående regel och villkor inte efterföljs äger uthyraren rätt att omedelbart avvisa hyrestagaren. Hyrestagaren avvisas då med kvarstående betalningsansvar.
 13. Hyrestagaren deltar i spel på egen risk och uthyraren ansvarar inte för någon form av skada av vad slag det må som hyrestagaren kan att åsamkas, såvida inte uppsåt eller grov oaktsamhet kan läggas uthyraren till last.
 14. Personer under 18 år får ej spela utan målsmans underskrift.

ERSÄTTNINGSKOSTNAD: OVERALL 500:-  PILBÅGE 1000:-  MASK 500:-